B.S. Index van de afkondigingen van 8 juli 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022601 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1997 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002022620 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022602 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002021351 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002000578 bron ministerie van ambtenarenzaken, ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen bij de toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets, alsook bij de tegemoetkoming van de overheid in de vervoerskosten, en tot invoering van verscheidene bepalingen voor de perso

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009392 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002016209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op heek in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa, b, d, e type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002016167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft het gebruik van zeeflappen bij de garnaalvisserij type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002027644 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en bestuurders van de "Commission wallonne pour l'Energie"

decreet

type decreet prom. 08/07/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002027966 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1990 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002027967 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1989 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002027968 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1993 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002027971 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1994 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002027969 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1995 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002027970 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1996 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002028021 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 19/12/2002 numac 2002028042 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002027920 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1987 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002027919 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1988 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002027921 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1986 type decreet prom. 08/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002027694 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 08/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002027664 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 april 2002 tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling op grond

arrest

type arrest prom. 08/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002022574 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/07/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 08/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002022636 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 08/07/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002003348 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 08/07/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002003347 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^