B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002014181 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002022591 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten tot uitvoering van artikel 62, §§ 3, 4 en 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002012860 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002012854 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de inrichtingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (1) type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002003360 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op het personeel van Export Vlaanderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 23/05/2003 numac 2003021129 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorstelling van de begroting, het synthesemodel van de in de algemene uitgavenbegroting van de Staat te publiceren begroting en de wijze van aanrekening van de inkomsten en uitgaven voor de Staatsdienst met af

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/07/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsmede houdende vastlegging van hun reisvergoeding en van hun presentiegelden
^