B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022766 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en einde loopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van de eindgebruikers van de aan het publiek aangeboden mobiele telecommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2000 betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van de abonnees van de telecommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 23/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013161 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de w

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002000732 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatrege type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022776 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 oktober 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000722 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren type omzendbrief prom. 23/09/2002 pub. 05/06/2003 numac 2002000814 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 23/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002000731 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de houders van een leeropdracht rechtswetenschappen aan een Belgische universiteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raadgevende commissie voor hulpverlening aan de gedetineerden
^