B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/10/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002015147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998 type wet prom. 07/10/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002015150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1 type wet prom. 07/10/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002015156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het : 1) Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende op 24 juni 1998, 2) Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 33A op de spoorlijn 34 : Hasselt-Luik te Tongeren machtigt mits aanleg van een langsweg naar overweg nr. 32 type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002022999 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013189 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot omzetting van artikel 1, 1 en artikel 1, 2 van de richtlijn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de gemeenschap voor med type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002013211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin

decreet

type decreet prom. 07/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit goedgekeurd te Montreal op 29 januari 2000 type decreet prom. 07/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002033099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, opgemaakt te Brussel op 26 maart 2002 type decreet prom. 07/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het aanvullend protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten gedaan te Straatsburg op 9 november 199 type decreet prom. 07/10/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002033098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Kroatië anderzijds, en de bijlagen I tot VIII, de Protocolen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en de slotakte, ged type decreet prom. 07/10/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met volgende internationale akten : 1. Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds,

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002002273 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 532. - Wedde toegekend aan de opleidingsdirecteur bij toepassing van artikel 48quinquies , § 4, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de « Commission de sélection des films » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2002 pub. 05/03/2003 numac 2002029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 7 december 2001 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd
^