B.S. Index van de afkondigingen van 16 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2002 pub. 02/01/2003 numac 2002000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan bepaalde diensten van het Koninklijk Paleis toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 16/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002003448 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding type koninklijk besluit prom. 16/10/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002007275 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de commissie voor de eindexamens in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 16/10/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van beheer van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 16/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002007276 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de militaire luchtverkeersleiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009964 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002003449 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/10/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen type omzendbrief prom. 16/10/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002002280 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 533 betreffende de werking van de Beleidsraad van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type omzendbrief prom. 16/10/2002 pub. 05/06/2003 numac 2003000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van de toelagen aan de diensten bedoeld

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 16/10/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002021447 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten »
^