B.S. Index van de afkondigingen van 23 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002010130 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het « Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie », wetenschappelijke instelling van de Sta type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002011483 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1995 waarbij aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Economische Zaken toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging tot het gebruik van het type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de rechten op het Internet type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002013218 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 tot toekenni type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002013221 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002013222 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002011419 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoor type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een haard- of standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013226 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002010009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1998 tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de ploegenpremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002003490 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de elektronische aangifte voor communautair en gemeenschappelijk douanevervoer in het kader van het geautomatiseerd systeem inzake douanevervoer type ministerieel besluit prom. 23/10/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van h

erratum

type erratum prom. 23/10/2002 pub. 12/03/2003 numac 2003009137 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het « Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie », wetenschappelijke instelling van de Staat bij de Federale Overhei
^