B.S. Index van de afkondigingen van 9 januari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/2003 pub. 13/01/2003 numac 2002010176 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 09/01/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada, ondertekend te Brussel op 11 januari 1996 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 15/01/2003 numac 2003003002 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2003, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003009111 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 46bis, § 2, eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde lid van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 109ter, E, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betr type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003030 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Tariferingsbureau type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003022018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 15/01/2003 numac 2002003538 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 20 tot 28 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande besl type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 20/01/2003 numac 2003002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 11/02/2003 numac 2003012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de dotaties, bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2002000895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende organisatie van de directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale politie type ministerieel besluit prom. 09/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003003018 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van het Bank- en Financiewezen van 26 november 2002 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen bij kredietinstellingen, financiële holdings, beursvennootschappen en instelling type ministerieel besluit prom. 09/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 09/01/2003 pub. 16/01/2003 numac 2003035048 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/01/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tenuitvoerbrenging, via een bijzonder bestemmingsplan, van het gebied van gewestelijk belang nr. 6

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003027110 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de commissarissen van de « Société wallonne du Logement » binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003200089 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Gewestelijke raad van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2003 pub. 10/02/2003 numac 2003200063 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de exploitatiemaatschappij Luik-Verviers

decreet

type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren type decreet prom. 09/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de adviesorganen op het vlak van het wetenschappelijk en universitair beleid en het overleg tussen de verschillende adviesorganen uit het hoger onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003200042 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2003/MINFP/001 betreffende de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2003 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 09/01/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 30 Inzameling van morfologische gegevens. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/01/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003027126 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de aflevering van vergunningen in de zones die gemakkelijk overstroomd kunnen worden en de strijd tegen het ondoorlatend maken van de grond type omzendbrief prom. 09/01/2003 pub. 21/01/2003 numac 2003000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 30 - inzameling van morfologische gegevens

document

type document prom. 09/01/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO 6 van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten . - Duitse vertaling type document prom. 09/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO 6 van de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot aanwijzing van de leden van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de commissarissen b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité

beschikking

type beschikking prom. 09/01/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003031054 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatie overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijd type beschikking prom. 09/01/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003031052 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatie overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijs, met de Bijlagen I, II, III type beschikking prom. 09/01/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003031055 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke type beschikking prom. 09/01/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003031053 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, met de Bijlagen 1
^