B.S. Index van de afkondigingen van 10 januari 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2003 pub. 22/01/2003 numac 2002013480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 10/01/2003 pub. 22/01/2003 numac 2002013479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel type koninklijk besluit prom. 10/01/2003 pub. 30/01/2003 numac 2003016001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 17/01/2003 numac 2003011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar van de kamer van beroep bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar van de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003132 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der douane en accijnzen in opdracht in Kosovo type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003200062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het vaste platform voor geïntegreerd waterbeheer type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 21/01/2003 numac 2003022043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1996 ter uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 21/01/2003 numac 2003000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor het personeel van beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 22/01/2003 numac 2003000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot regeling van de communicatie tussen de bewakingscentrales en het politieel meldingspunt type ministerieel besluit prom. 10/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003035146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003200367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake ICT-coördinatie in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200366 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de concordantie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktisch type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003200357 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende een tijdelijk pilootproject « optimalisatie van de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs » in het secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met de graden van kandidaat in de architectuur en architect

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu,ministerie van de vlaamse gemeenschap,ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overeenkomst betreffende dierlijk afval in de sectoren van vlees en visserijproducten
^