B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003022152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdien type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027176 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende oprichting van een Tussenoverlegcomité en van drie Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

arrest

type arrest prom. 05/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen houdende de aan hem verleende machten door de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
^