B.S. Index van de afkondigingen van 6 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geïndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 14/02/2003 numac 2003003088 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194quater, § 6, eerste lid, WIB 92 inzake de investeringsmodaliteiten in het kader van de investeringsreserve, in geval van inbreng van een tak van werkzaamheid of een bedrijfsafdeling of van een algemeen type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003003109 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de toekenning van een forfaitaire invaliditeit aan bepaalde oud-strijders van de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2002, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1 type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003007063 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2000 tot benoeming van de leden van de commissie van nationale erkentelijkheid die de Minister van Landsverdediging moet adviseren bij het toekennen van een statuut van nationale erk type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003200072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot vaststelling van de wedenschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de artsen voor het gebruik van telematica en he type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2002023048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het gebruik van het begrip « hoofdverblijfplaats » betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen i type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2003 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 06/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1993 houdende oprichting van het raadgevend comité voor de brandweer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027254 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Aarlen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027244 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027242 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Hoei-Borgworm type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027241 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027251 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Aarlen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027253 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van westelijk Henegouwen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027246 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027245 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Luik type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027248 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Luik type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027249 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003200070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging, wat het gebruik van het begrip « hoofdverblijfplaats » betreft, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027252 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027243 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027238 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Nijvel type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027255 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027239 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Hoei-Borgworm type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027240 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003027250 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Doornik-Moeskroen type ministerieel besluit prom. 06/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003027203 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van sommige visserijtypen in de Méhaigne en in de Dijle

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van het Woningfonds van de Gezinnen van euro 45.861.010 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ten bedrage van een lening aan te gaan met de waarborg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een kapitaalpremie aan het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2003 pub. 16/09/2004 numac 2004031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdraging van de heer ERMENS, René aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de regeling van de controle van de gewestwaarborg voor leningen aangegaan door de instellingen voor sociaal krediet erkend door het Gewest en betreffende de vaststelling van het maximumbedrag v

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200433 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200429 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Mons" type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003200156 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 april 2000 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor individuele integratiehulpverlening van het « Agence wallonne pour l'intégration des type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003200289 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 143 van de Waalse Huisvestingscode in het kader van de fusie- of herstructureringsverrichtingen die door de Waalse Regering tijdens de vergaderi type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003200293 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende oprichting van een Raad van het Wetenschappelijk Beleid in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200432 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission consultative déconcentrée de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003200184 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 tot hernieuwing van de leden van de Afvalstoffencommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200430 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission consultative déconcentrée de Namur » type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200431 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de Centrale Adviescommissie type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200434 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission consultative déconcentrée du Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003200495 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 1997 tot benoeming van de voorzitters van de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Aarlen, Charleroi, Hoei-Borgworm, Bergen-La Louvi type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003200494 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 1998 tot benoeming van de voorzitter van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Luik en van de voorzitter van de Commissie Tewerks type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003200482 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de diensten van de Regering en van sommige instellingen type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003200493 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde Adviescommissie van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003027152 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Luik met het oog op de ontwikkeling van de luchthavenactiviteit Luik-Bierset en de daaraan verbonden activiteit

decreet

type decreet prom. 06/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003200359 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de « Conseil wallon du troisième âge » (1) type decreet prom. 06/02/2003 pub. 17/02/2003 numac 2003200115 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/02/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003027170 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende het geldelijk statuut van sommige houders van een wettelijk genoemde graad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van de studies zoals bedoeld in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van de programma's zoals bedoeld in artikel 19, lid 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden

erratum

type erratum prom. 06/02/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging, wat het gebruik van het begrip « hoofdverblijfplaats » betreft, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/02/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003031135 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/51 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003031128 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/34 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003031127 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/729 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/02/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003031129 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2001/642 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van 4 maart 1999 tot bepaling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
^