B.S. Index van de afkondigingen van 11 februari 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003200132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van de kustgemeenten, voor het opruimen van de uitzonderlijke olievervuiling aan de Belgische kust type koninklijk besluit prom. 11/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027174 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid bevoegd zijn om de voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003022150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de Belgische Technische Coöperatie en aanwijzing van haar voorzitter type ministerieel besluit prom. 11/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling in het hoger ambt van Adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2003 pub. 31/07/2003 numac 2003029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de Adviescommissie voor plastische kunsten

erratum

type erratum prom. 11/02/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken. Erratum type erratum prom. 11/02/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux

arrest

type arrest prom. 11/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 1995 houdende erkenning en subsidiëring van personen en inrichtingen die jongeren begeleiden en bijstaan

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/02/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 9 juli 2002 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsm
^