B.S. Index van de afkondigingen van 12 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003009168 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft en tot opheffing van artikel 421 van hetzelfde Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de betaling van een carensdag type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot coördinatie van de regels inzake tussenkomst van de werkge type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003012078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel t type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de omzetting in euro van bedragen opgenomen in de type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanl type koninklijk besluit prom. 12/02/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+ en het koninklijk besluit van 6 juli 1997

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2002011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003 type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003003105 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende invoering van overgangsbepalingen voor de landmeters-expert van financiën en de eerstaanwezend verificateurs en tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maa type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen op de voorschriften van artikel 86.01 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Re type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003200356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 december 2001 tot erkenning van een interprofessionele organisatie belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeri type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken

erratum

type erratum prom. 12/02/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Gouverneur van het Administratief Arrondissement van Brussel-Hoofdstad tot aanstelling van de heer Pinnewaert in functie van verbindingsambtenaar ten dienste van bijgenaamde Gouverneur. - Erratum type erratum prom. 12/02/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003003335 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+ en het koninklijk besluit van 6 juli 1997

arrest

type arrest prom. 12/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Gouverneur van het Administratief Arrondissement van Brussel-Hoofdstad tot aanstelling van de heer Pinnewaert in functie van verbindingsambtenaar ten dienste van bijgenaamde Gouverneur type arrest prom. 12/02/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003031220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de Gouverneur van het Administratief Arrondissement van Brussel-Hoofdstad tot aanstelling van de heer Pinnewaert in functie van verbindingsambtenaar ten dienste van bijgenaamde Gouverneur
^