B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982 b type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003012082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, tot wijziging van de co type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerh type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 20 februari 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 13 maar type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003011084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003011083 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF Addendum type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een eenmalige premie type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003003108 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de carensdag bij arbeidsonge type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 - rusttijd van bepaalde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022148 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003009161 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022151 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003009148 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003003107 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003009166 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot instelling van het selectiecollege voor het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum en tot aanduiding van de leden van dit selectiecollege

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003200610 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het ICT-infrastructuurproject voor de informatisering van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003035388 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend pe type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003035481 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de indeplaatsstelling van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003200505 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de adviescheques type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200358 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003200368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse UNESCO-Commissie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003035506 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds

decreet

type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid type decreet prom. 14/02/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003035650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs XIV type decreet prom. 14/02/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003035690 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 14/02/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003035689 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2000

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de nieuwe vrijwillige intraregionale mobiliteit

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/02/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s
^