B.S. Index van de afkondigingen van 18 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/02/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertek type wet prom. 18/02/2003 pub. 10/04/2003 numac 2003000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 18/02/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003015053 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Letland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertek type wet prom. 18/02/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Litouwen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkom

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de griffiers in de raden van beroep van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie voor het mandaat van directeur van de directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling van de algemene directie gerechtelijke politie bij de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1982 tot vaststelling, in toepassing van artikel 49, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurram type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 23/09/2003 numac 2003000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 37.185 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003022253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de griffiers in de Raden van beroep van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de informatie betreffende een stof of een preparaat die naar aanleiding van de levering aan de werkgevers moet worden verstrekt en tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 2 type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003021035 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot overdracht aan het Vlaamse Gewest van de goederen, rechten en verplichtingen van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent, en tot afschaffing van dit Vermogen type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003021032 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot overdracht aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest van de goederen, rechten en verplichtingen van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouweconomie, en tot afschaffing van dit Vermogen type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003021037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot overdracht aan het Waalse Gewest van de goederen, rechten en verplichtingen van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloers, en tot afschaffing van dit Vermogen type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003021033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van overdracht en tot overdracht van de personeelsleden van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouweconomie, aan het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003021038 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van overdracht en tot overdracht van de personeelsleden van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloers, aan het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003021036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van overdracht en tot overdracht van de personeelsleden van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent, aan het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het statuut van de overgeplaatste militairen van het administratief en logistiek kader van de federale politie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003021034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van overdracht en tot overdracht van de personeelsleden van het Vermogen met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het Centrum voor Landbouweconomie aan het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 107 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

erratum

type erratum prom. 18/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
^