B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003009095 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 oktober 2002 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp doo type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 april 2002 tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen on type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2002 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen toe te kennen aan de voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van sommige raden, comi type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003009096 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003003125 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming voor de geneeskundige verstrekkingen van de geneesheren en de tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Internationale Organisatie van de Burgerlijke Luchtvaart voor het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003011105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 21/02/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027527 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003035729 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de salarisschalen en de concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en houdende vaststelling van de loopbaanstructuur, de salarisschalen en de concordantie v type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003035367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Vlaamse en Nederlandse studiebewijzen voor het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003035366 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of de voldoende geach type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 12/08/2003 numac 2003035812 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003035290 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ratificatie van het Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het Groothertogdom Luxemburg, ondertekend in Brussel op 15 december 2000 en goedgekeurd bij het decreet van 9 juli 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003200503 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 03/04/2003 numac 2003200555 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de situatie van de personeelsleden uit het onderwijs die in het schooljaar 2002-2003 in de instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in Duitsland ter beschikking zijn of worden gesteld wegens ontstentenis type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003035363 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

decreet

type decreet prom. 21/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003035278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de Regering van de Tsjechische Republiek, ondertekend in Praag op 12 februari 2002 type decreet prom. 21/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 263sexies, § 1, van de nieuwe gemeentewet, wat de onteigeningsbevoegdheid van de autonome gemeentebedrijven betreft type decreet prom. 21/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003035279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de onroerende voorheffing

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief van 1 juli 2002 betreffende de uitreiking van de getuigschriften van goed zedelijk gedrag

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 17 van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het Programma voor dringende werken aan de schoolgebouwen van het basis- en secundair onderwijs dat wordt ingericht of gesubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de Regeringsafgevaardigden bij de Gemengde Gemeenschapscommissie opgericht krachtens de bepalingen van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken aa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2003 pub. 31/07/2003 numac 2003029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Gemengde Gemeenschapscommissie opgericht krachtens de bepalingen van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken aan de schoolgebouwe

erratum

type erratum prom. 21/02/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003003246 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. - Erratum
^