B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type wet prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen type wet prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type wet prom. 25/02/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003009287 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten type wet prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen type wet prom. 25/02/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003009290 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten type wet prom. 25/02/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003003452 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen Errata

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003200176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 14 november 2000 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 19 dece type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003200168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de syndicale premie in de subsector voor de afhandeling op luchthavens voor type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunv type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een t type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003200178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de tussenkomst in de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse we type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Sociaal Fon type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003200169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling voor 2002, van de wijze van financiering, de begunstigden, type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003200167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003011106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot toewijzing van de bevoegdheden en opdrachten in uitvoering van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003009197 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003143 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de beperkende maatregelen tegen de « Uniao Nacional para a Independência Total de Angola » type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003022223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003021068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van het Comité voor financiële steun aan de export voorgeschreven bij het koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de v type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 15 april 2002 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan sommige hogere officieren van de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 03/04/2003 numac 2003022306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verbod op het gebruik van dierlijke afvallen voor de dierenvoeding type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003200088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003002045 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027518 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 25/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003003110 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 maart 2003 - 2008 - 2010 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2003 - 2011 type ministerieel besluit prom. 25/02/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2002 houdende de benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2003 pub. 10/01/2005 numac 2004203786 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge raad voor psycho-medisch-sociale begeleiding

erratum

type erratum prom. 25/02/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003014125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - Errata
^