B.S. Index van de afkondigingen van 26 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/02/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Commissi type wet prom. 26/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003003133 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003022236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 8 mei 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003009187 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van koophandel type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 04/07/2003 numac 2003014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Europese Conferentie voor de Burgerlijke Luchtvaart voor het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 26/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de vrijstelling van wachttijd betreft voor het recht op uitkeringen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003007078 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot aanpassing van diverse ministeriele besluiten aan de eenheidsstructuur type ministerieel besluit prom. 26/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003027169 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 oktober 2002 tot vaststelling van de tegemoetkomingsmaatregelen bij de isolering van panden die gelegen zijn in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan type ministerieel besluit prom. 26/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003200463 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van een spermaverdeelcentrum, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewar type ministerieel besluit prom. 26/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003200455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. 26/02/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003035275 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2003 pub. 31/07/2003 numac 2003029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2001 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège »
^