B.S. Index van de afkondigingen van 9 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003003166 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof type wet prom. 09/03/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 132 betreffende vakantie met behoud van loon , aangenomen te Genève op 24 juni 1970 (1) type wet prom. 09/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003002070 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 10/04/2003 numac 2003021062 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité overheidsbedrijven, bedoeld in artikel 31, § 6, tweede en vierde lid, van de wet van 21 maart type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende he type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwram type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 23/08/2007 numac 2007000757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de precisiegieterij volgens de techniek van de verloren vorm gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003011127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003000135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 betreffende de invoering van een premiestelsel om het inbouwen van een LPG-installatie in wagens te promoten en van het koninklijk beslu type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003007083 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2000 tot benoeming van de leden van de commissie van nationale erkentelijkheid die de Minister van Landsverdediging moet adviseren bij het toekennen van een statuut van nationale erk type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022202 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2002 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de verantwoordelijke van het dagelijks beheer van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021042 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 452 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021040 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003003128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2003 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstr type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003022265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de kiesoverheden gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor de wettelijke controles in kieszaken type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen en voorwaarden waaraan het evaluatieverslag en het financieel overzicht bedoeld in artikel 4, § 3, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de w type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003200509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003009215 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de reglementen van de Nationale Kamer van notarissen voor de organisatie van de notariële boekhouding en voor het toezicht op de boekhouding type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003022276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nuclaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische die type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003021043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar het Agentschap voor Buitenlandse Handel

erratum

type erratum prom. 09/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van
^