B.S. Index van de afkondigingen van 21 maart 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003000299 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Commissie ter Begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003200492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de art type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007094 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke i type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003007095 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vastelling van de beheersregels van de restauratie- en hoteldienst van Defensie type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027521 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027522 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003009255 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007116 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2003 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003003198 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Departementale Raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 21/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003200491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 48 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003035820 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, met betrekking tot de voorwaarden voor de inrichtingen voor de fabricage van keramische type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 no type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003035508 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van de Geschillencommissie Overheidsopdrachten Mobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003035407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding

decreet

type decreet prom. 21/03/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003035384 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type decreet prom. 21/03/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003035552 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de armoedebestrijding

erratum

type erratum prom. 21/03/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003022557 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend. - Erratum type erratum prom. 21/03/2003 pub. 04/07/2003 numac 2003007168 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 houdende de beheersregels van de restauratie- en hoteldienst van Defensie. - Erratum
^