B.S. Index van de afkondigingen van 28 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen type wet prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003000335 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter, van de eerste ondervoorzitter, van de twee ondervoorzitters en van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris-generaal en een adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Aïchi in 2005 type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot toekenning van bijkomende opdrachten aan de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003009307 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappel type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 15/10/2003 numac 2003000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 13 februari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varke type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influ type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 18 december 2002 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003003308 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende maatregelen van organisatie en werking van de Sociale Inspectie type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003007112 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van april 2003 - mei 2003 type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003021072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling, wat de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister betreft, van de regels voor de berekening van de jaarlijkse compensatietoelage bedoeld in het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststellin type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003003168 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de geneesheren type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003003169 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkund type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003003170 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgische telematicaonderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003021080 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003003171 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003003172 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003035349 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003035705 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 november 1991 tot vaststelling van de voorwaarden voor het oprichten van betrekkingen in de ambten van technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator in he type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003035350 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende de toekenning van een verzekering persoonlijke ongevallen aan opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003035588 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2001 betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betr type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003035385 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003035430 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garan type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003035704 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1999 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs

decreet

type decreet prom. 28/03/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003035387 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

bericht

type bericht prom. 28/03/2003 pub. 17/12/2003 numac 2003000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de overheidsinstellingen, de instellingen van openbaar nut en de overheidsbedrijven betreffende de mededeling van het beroep van hun personeelsleden aan de gemeentebesturen. - Duitse vertaling

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/03/2003 pub. 24/07/2003 numac 2003033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 1996 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor Gehandicapten
^