B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/04/2003 pub. 09/03/2005 numac 2005015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot type wet prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009389 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging type wet prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot type wet prom. 08/04/2003 pub. 22/03/2016 numac 2014015490 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003022473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 5 december 2002 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden naar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen e type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2003 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022506 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003009351 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de beperking van het beslag wegens kinderen ten laste type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 04/02/2004 numac 2004015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de Carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1982 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling en van de weddeschalen van de graden voor het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, a type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Raad voor Mededinging type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzeke type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003002108 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur bij Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003022467 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van de Commissie voor toezicht en evaluatie van statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009350 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003012196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 34, 120, 121, 122 en 123 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en tot wijziging van de artikelen 27, 40, 41, 78 en 131bis van hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de afzonderlijke personeelsformatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ter beschikking gesteld van een vennootschap die bedrijvig is in het type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003014084 bron programmatorische federale overheidsdienst activabeheer Koninklijk besluit tot bepaling van de deelnemingsmodaliteiten en -regels aan een door de Nationale Loterij naar aanleiding van de 25e verjaardag van de invoering van de « Lotto » georganiseerde promotie-actie, die betrekking heeft op de deelneming aan type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003021100 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot aanwijzing van een Hoge Vertegenwoordiger voor de vraagstukken inzake ruimtevaartbeleid type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007145 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1995 houdende oprichting van de organieke personeelsformatie van de dienst van de morele consulenten in vredestijd type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007146 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1995 houdende oprichting van de organieke personeelsformatie van de dienst van het aalmoezenierschap in vredestijd type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de technische regels aangaande de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie van 6.200.000 euro aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003009277 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 10/04/2003 numac 2003014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003014124 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de eventuele cessie of overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van Credibe type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « LuckySix », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003022470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 december 2002 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2003 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003022471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 13 november 2002 van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003022472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 juli 2002 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 2003 type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het certificeringspersoneel overeenkomstig de JAR-66 norm type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003014103 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot : 1° wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van zeeschepen en het in werking treden van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen, 2° opheffing van het koninkli type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 2001 tot aanwijzing van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan en h type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, en tot opheffing van « Afdeling V. - Het begrip gemiddeld dagloon voor de mindervalide w type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor gene type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003003237 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van 24 februari 2003 tot wijziging van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003027288 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm, inhoud en dragers van de registers, boeken en uittreksels en tot bepaling van het model van het aangifteformulier inzake schuldvordering opgelegd aan de verdelers van drinkwater overeenkomstig artikel 30, &se type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003022474 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 08/04/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

programmawet

type programmawet prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet type programmawet prom. 08/04/2003 pub. 23/10/2009 numac 2009000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/04/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening

erratum

type erratum prom. 08/04/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Erratum type erratum prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007153 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1995 houdende oprichting van de organieke personeelsformatie van de dienst van het aalmoezenierschap in vredestijd. - Erratum type erratum prom. 08/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007152 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1995 houdende oprichting van de organieke personeelsformatie van de dienst van de morele consulenten in vredestijd. - Erratum
^