B.S. Index van de afkondigingen van 9 april 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 30/10/2007 numac 2007000885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 10/04/2003 numac 2003021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en bijeenroeping van de nieuwe federale Wetgevende Kamers type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003003283 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de negende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 09/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009348 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de politionele onderzoekstechnieken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 25/07/2003 numac 2003014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersoon op het gebied van het goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003035466 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de International Tennis Federation en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 2000 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 18 mei 2003 type ministerieel besluit prom. 09/04/2003 pub. 10/04/2003 numac 2003022409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003000139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 37 betreffende de sportactiviteiten in de politiediensten type omzendbrief prom. 09/04/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000627 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 37 betreffende de sportactiviteiten in de politiediensten Duitse vertaling
^