B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003253 bron federale overheidsdienst financien Wet tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009430 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de samenstelling en werking van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009429 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot type wet prom. 22/04/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk betreffende de terugbetaling van socialezekerheidskosten, ondertekend te Brussel op 3 december 2001 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de openbare aanbiedingen van effecten type wet prom. 22/04/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Mexicaanse Verenigde Staten inzake luchtvervoer, en met Bijlage, ondertekend te Mexico op 26 april 1999 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003015169 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 15 december 1998 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015157 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van de Tsjechische Republiek en de Regering van het Koninkrijk België inzake luchtvervoer, gedaan te Brussel op 6 april 1998 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Estland inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 3 februari 1999 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slowakije inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 september 2000 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 bron federale overheidsdienst justitie Wet ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag tegen aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, aangenomen te New York op 4 december 1989 type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009414 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 22/04/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003015207 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Armenië inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003009413 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanvulling van artikel 1410, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2004 numac 2003015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Azerbeidzjan inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Bakoe op 13 april 1998 (2) type wet prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen type wet prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de inrichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale type wet prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003009408 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 22/04/2003 pub. 12/07/2012 numac 2012203621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen. - Duitse vertaling type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003254 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de artikelen 38bis, 51bis en 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 22/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003003255 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 1752 en 1762 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekeringen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum v type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthe type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000315 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 januari 2003 houdende vaststelling van de criteria voor het evalueren van het ontbreken van voldoende opvangmaatregelen genomen door het O.C.M.W. ten type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de omkadering en opleiding van rech type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthe type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 jul type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthe type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een t type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van sommige koninklijke besluiten van 26 en 27 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekk type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier e type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 april 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Constant Vanden Stockstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003271 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2002 betreffende de toepassingsmodaliteiten van de vrijstelling van de verpakkingsbijdrage voorzien in artikel 371, § 3, 3°, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot verv type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Am Kehrwegstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003000370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Pairay-stadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Yvan Georgesstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Bosuilstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003009329 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van een organisatie voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003022501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministrieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsengeneeskunde

erratum

type erratum prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003003300 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 1752 en 1762 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekeringen. - Erratum type erratum prom. 22/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek. - Erratum type erratum prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003003304 bron federale overheidsdienst financien Wet tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht. - Erratum

lijst

type lijst prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003261 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend
^