B.S. Index van de afkondigingen van 3 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009468 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 03/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt type wet prom. 03/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003009497 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 03/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen type wet prom. 03/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van bijzondere maatregelen inzake aanstelling, bevordering en evaluatie van de leden gedetacheerd uit een politiedienst in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten type wet prom. 03/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003009472 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet type wet prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid type wet prom. 03/05/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003009443 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen type wet prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003329 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en artikel 121, § 1, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dien type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type wet prom. 03/05/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003009448 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren type wet prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003022542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 ju type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van d type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 april 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de regeling van een bijkomende uitkering inzake ti type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2000 betref type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 23/08/2004 numac 2004000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 400.000 EUR aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003007174 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen e type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de aanvullende socia type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op fina type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003011302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Autohandel, garages, koetswerk, auto-onderdelen, materieel voor land- en tuinbouw en voor burgerlijke bouwkunde type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot verlenging van de duur van het voltijds tijds type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende maatregelen tot de bevordering van de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de invulling van de beschikbare loonmarge type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 19 type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de classificatie van de operationele bedienden type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet v type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de omzetting in euro van de baremieke loonschalen type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de ontbinding van de Belgische Federale Voorlichtingsdienst en de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen aan de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en de Federale Overheidsdienst Buitenl type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003022552 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van inrichtingen waar legkippen worden gehouden type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 11 van titel IV van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de oprichting van het « Kringloopfonds » type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003021142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van Z.K.H. Prins Filip, Prins van België, tot erevoorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2003 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003003285 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invo type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2002 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003022612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende financiering van de opvang verleend aan de slachtoffers van mensenhandel in 2003 type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake vrijstelling van arbeidsprestaties m type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake betaling van de carensdag in de soc type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003280 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 128 en 129 van de programmawet van 2 augustus 2002 type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor het jaar 2001 in type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de aanvullende uitkering wegens ziekte in de subsector voor het goederenvervo type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 19 van de wet van 18 februari 2003 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijd type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 en 2 van de wet van 18 februari 2003 tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestigi type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het ko

erratum

type erratum prom. 03/05/2003 pub. 13/04/2004 numac 2004009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren. - Errata type erratum prom. 03/05/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003007240 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht. - Errata

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 03/05/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot aanpassing van de artikelen 124 en 128bis van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming
^