B.S. Index van de afkondigingen van 9 mei 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003022550 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003027582 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie van matroos voor de binnenvaart type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van het systeem voor geautomatiseerde stemopneming door middel van optische lezing van de stemmen die op de stembiljetten zijn uitgebracht, voorgesteld door de N.V. FABRICOM onder de benaming « type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003023039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 26 maart 1991 houdende vaststelling van het model van de verklaring van aansluiting en van het attest van aansluiting, ter uitvoering van artikel 6 van het koninklijk beslui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200795 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003035629 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1975 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van het Fonds voor Scheepsjongens type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003035618 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie, inzonderheid titel IX - Vlaams overlegplatform voor de meerwaardeneconom type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 30/09/2003 numac 2003200959 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035528 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035530 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Centrum voor Landbouweconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 22/09/2003 numac 2003036007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs en van het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035551 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035550 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij en aquicultuursector type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035549 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuursector

decreet

type decreet prom. 09/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035538 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot invoering van een vrijstelling van successierechten voor bossen en van een vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het VEN type decreet prom. 09/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003035643 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

beslissing

type beslissing prom. 09/05/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003003299 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het begeleidingscomité voor de toegang tot Internet via de server van de Franse Gemeenschap in de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de schoolinrichtingen

erratum

type erratum prom. 09/05/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003000897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. - Erratum
^