B.S. Index van de afkondigingen van 16 mei 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinati type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001 (2) type wet prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, type wet prom. 16/05/2003 pub. 21/12/2005 numac 2005015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 07/07/2003 numac 2003009464 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergunning bedoeld in artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving di type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 27/12/2012 numac 2012014461 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003002121 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003002125 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003002122 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds genaamd « Startersfonds » bedoeld in artikel 74, § 4, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003022628 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de vestigingsplaats van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003009481 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003021143 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de voorlopige verdeling van de bevoegdheden en de functies van de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden tussen de Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid en type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003022614 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt » type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003003310 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen alsmede van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen, teneinde daarin type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003003297 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003002109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden naar het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009471 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003022704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003022590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2003 pub. 04/07/2003 numac 2003035687 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 26.40, basisallocatie 00.22, begrotingsjaar 2003

decreet

type decreet prom. 16/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003031320 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Socialistische Republiek Vietn type decreet prom. 16/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003031322 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Republiek Chili anderzijds type decreet prom. 16/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003031323 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Republiek Bulgarij type decreet prom. 16/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003031321 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Democratische Republiek Kongo

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/05/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende wijzigingen en collectes in het wachtregister type omzendbrief prom. 16/05/2003 pub. 22/03/2004 numac 2003000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende wijzigingen en collectes in het wachtregister Duitse vertaling

document

type document prom. 16/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009479 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2003 pub. 18/08/2003 numac 2003029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Brood- en banketbakker » gerangschikt in het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 en 71 van het decreet van 20 december 2001 tot bespoediging van de benoemingen van de personeelsleden uit het

erratum

type erratum prom. 16/05/2003 pub. 04/08/2003 numac 2003022788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt ». - Errata

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/05/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de directeur van de gemeenschapscentra, de heer Werner Baumgarten
^