B.S. Index van de afkondigingen van 28 mei 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972 type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nach type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 04/08/2003 numac 2003012324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van sommige bijdragen voor type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1997 en 12 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de uitbreiding van de type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 tot type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling i type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 23, § 3, 32, tweede en derde lid, 33, § 2, derde lid, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2003, van het bedrag ter financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 13/10/2003 numac 2003012326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003022717 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 94octies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003012284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor industriële behandeling, voor vervoer van burgerlijke bouwkunde en voor verhuur van kranen en gondels, gelegen in de streek van Charleroi en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, m type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003012300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003012390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003012391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 28/10/2003 numac 2003012320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot vaststelling van de bijdragen te storten door

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2003 pub. 10/09/2003 numac 2003014168 bron programmatorische federale overheidsdienst telecommunicatie Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/05/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022655 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003027463 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vernieuwing van de Beheerscommissie van het "Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel" type besluit van de waalse regering prom. 28/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003027429 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing voor het schooljaar 2003-2004 van artikel 12, § 1 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de o
^