B.S. Index van de afkondigingen van 4 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003022692 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2002 tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betr type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 11/08/2003 numac 2003014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 04/07/2003 numac 2003009564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende afwijking van de machtiging bedoeld in artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ten gunste van de algemene nationale gegev type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003022697 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met toepassing van artikel 132, § 2, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003003376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende de maatregelen tot het verzekeren van de juiste heffing van de bijdrage op de energie type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiël type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003022699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de no type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003022627 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 14/07/2015 numac 2015000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de no type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003003291 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid in uitvoering van artikel 14525, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003027637 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003003377 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de bijdrage op de energie en betreffende de maatregelen tot het verzekeren van de juiste heffing van deze bijdrage

decreet

type decreet prom. 04/06/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035906 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft type decreet prom. 04/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003035645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het inwerkingsbeleid type decreet prom. 04/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003035639 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, wat de erkenning van particuliere radio-omroepen betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de kandidaten die vrijwillig overgeheveld worden naar het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2003-2004 van artikel 12, § 1, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging va

erratum

type erratum prom. 04/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de kandidaten die vrijwillig overgeheveld worden naar het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. 04/06/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003003521 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid in uitvoering van artikel 14525, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Errata

arrest

type arrest prom. 04/06/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

document betreffende de koninklijke munt van belgie

type document betreffende de koninklijke munt van belgie prom. 04/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003003365 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België
^