B.S. Index van de afkondigingen van 11 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de met toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen door de verzekeringsinstellingen in twaalfden uit te betalen bedragen betreft, van de artikelen 136, § 1, derde lid, 136, § 5, en 164, tweede type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022563 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003022562 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van een bijzondere beroepstitel voor de beoefenaars van de artsenijbereidkunde type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 31/07/2003 numac 2003012336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tegemoetkoming van de dagbladonder type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 31/07/2003 numac 2003012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 04/08/2003 numac 2003012368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van een rijbewijs C en/of C type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 04/08/2003 numac 2003012338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de subsector van de afhandeling op luchth type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 04/08/2003 numac 2003012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende arbeidsvoorwaarden en de lonen van het rijdend personeel tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Fonds type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 06/08/2003 numac 2003012370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003012369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanv type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003012356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003012360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, houdende verlenging in 2001 en 2002 van sommige bepalingen v type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 02/09/2003 numac 2003012358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de aanvullende werkge type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003012337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2002, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 04/07/2003 numac 2003022729 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende benoeming van leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022705 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de « Centrale Dierengezondheids-vereniging » v.z.w. aangeworven bij arbeidsovereenkomst overgaan in de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Vo type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 04/07/2003 numac 2003022742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 04/07/2003 numac 2003022743 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/06/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003022700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsmodaliteiten van de forfaitaire bijslag bedoeld in artikel 70ter van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 04/07/2003 numac 2003022569 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003027638 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003027639 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003027583 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2003-2004 van artikel 12, § 1, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging va
^