B.S. Index van de afkondigingen van 13 juni 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 april 2001 betreffende de organisatie van een jaarlijkse landbouwtelling in de maand mei, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type ministerieel besluit prom. 13/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003012395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 13/06/2003 pub. 13/10/2003 numac 2003022748 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 13/06/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003027640 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 13/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003035750 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het programma voor omschakeling in de sector ruwe tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003035873 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende uitvoering van de artikelen 57 tot 60 van de Huisvestingscode, inzake leningen aan mijnwerkers type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 12/08/2003 numac 2003035887 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 2001 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische dive type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003035850 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2002 betreffende subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omschakeling in de sector ruwe tabak type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 24/07/2003 numac 2003035764 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2001 houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003035767 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003035746 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2003 pub. 16/09/2003 numac 2003200773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

decreet

type decreet prom. 13/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003035684 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 betreffende de integrale jeugdhulp

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een bijkomende subsidie aan de « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een bijkomende subsidie aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor social type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een bijkomende dotatie aan een inrichting voor onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003029494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een bijkomende subsidie aan het « Secrétariat general de l'enseignement catholique » voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie - jaar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een dotatie aan de inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan de « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan het "Secrétariat général de l'enseignement catholique " voor de toepassing van positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie - jaar 2003 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de bijkomende lijst van de actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2002, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2003, overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerl

erratum

type erratum prom. 13/06/2003 pub. 10/09/2003 numac 2003035977 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het programma voor omschakeling in de sector ruwe tabak Erratum
^