B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003009557 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de beperking van het beslag wegens kinderen ten type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 25/08/2003 numac 2003012518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een jaarlijkse pre type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 25/08/2003 numac 2003012525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 27/08/2003 numac 2003012528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - algemeen regime type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003012522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de anciënniteitsvergoeding voor de autobestuurders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003012519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoeding van het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 03/09/2003 numac 2003012523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003012524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003012529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende sociale toela type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 22/09/2003 numac 2003012527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van het gewaarborgd minimumlo type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 24/09/2003 numac 2003012489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de risicogroepen 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 24/09/2003 numac 2003022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2002 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003012490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de inning van een bijdrage van de werkgevers aan het "Sociaal Fon type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 18/08/2003 numac 2003012458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de toekenning van conventionele verlofdagen in type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003009556 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende maatregelen inzake de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor de kunstenaar type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot uitvoering van artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003022744 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 04/07/2003 numac 2003014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende loterijen en wedstrijden die, naar aanleiding van promotie-acties, vergezeld kunnen gaan van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare biljettenloterijen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003022749 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen inzake de gelijkwaardige vermindering van een aantal ziekenhuisbedden zoals bedoeld in artikel 35 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 31/07/2003 numac 2003022759 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 04/08/2003 numac 2003022758 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003022750 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere bepaling van de gelijkwaardige vermindering van bedden zoals bedoeld in artikel 5, § 4, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 08/08/2003 numac 2003014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de slotcoördinatie op de luchthaven Brussel-Nationaal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2003 pub. 08/07/2003 numac 2003003374 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003035697 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2002 houdende erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de weten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers
^