B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2003 pub. 08/08/2003 numac 2003003387 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing en wijziging van meerdere ministeriële besluiten houdende delegaties in personeelszaken type ministerieel besluit prom. 27/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027676 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 27/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027675 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 27/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027677 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 27/06/2003 pub. 24/07/2003 numac 2003022746 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type ministerieel besluit prom. 27/06/2003 pub. 08/08/2003 numac 2003003389 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren type ministerieel besluit prom. 27/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027728 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 27/06/2003 pub. 08/08/2003 numac 2003003388 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige machten van de Minister van Financiën ingeval van voorziening in beroep voor de departementale Raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2003 pub. 10/09/2003 numac 2003035991 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2003 pub. 10/09/2003 numac 2003035996 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003035876 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2003 pub. 10/09/2003 numac 2003035992 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen meewerken in erkende bosgroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003035849 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003036008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2003 pub. 10/09/2003 numac 2003035994 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beheerplannen van bossen

decreet

type decreet prom. 27/06/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003035990 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 type decreet prom. 27/06/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003035721 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 9 mei 2003 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelde type decreet prom. 27/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003035847 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Slowakije, ondertekend in Bratislava op 30 mei 2002 type decreet prom. 27/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003035846 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 25 november 2002 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting type decreet prom. 27/06/2003 pub. 23/01/2012 numac 2012035058 bron vlaamse overheid Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Regering en de Regering van de Republiek Slowakije, ondertekend in Bratislava op 30 mei 2002. - Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenstelsel voor de Bestuurders van de Universiteiten ingericht door de Franse Gemeenschap
^