B.S. Index van de afkondigingen van 3 september 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2003 pub. 22/09/2003 numac 2003021199 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetensc

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 3ter, § 3, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheidsdelegatie in het kader van het decreet van 3 juli 2003 tot invoering van psychomotorische activiteiten in het gewoon kleuteronderwijs

arrest

type arrest prom. 03/09/2003 pub. 23/10/2003 numac 2003201450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende organisatie van de vorming met het oog op het verkrijgen van het brevet voor overheidsmanagement
^