B.S. Index van de afkondigingen van 9 september 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/09/2003 pub. 17/09/2003 numac 2003014213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de regels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 09/09/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003014225 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst activabeheer Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur-generaal van de Nationale Delcrederedienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003003477 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening in personeelszaken wordt verleend voor de Administratie der Pensioenen type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003201163 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 09/09/2003 pub. 28/10/2003 numac 2003000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003201095 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 17 juli 2003 houdende oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2003 pub. 22/10/2003 numac 2003201490 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de personeelsleden van het "Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises" overgedragen worden naar het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van twee leden van de « Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003201170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 107 van het besluit van de Regent van 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 19

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/09/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003033093 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 9 januari 1998 betreffende de erkenning, de vastlegging van de onderhoudstoelage en van de bijzondere vergoedingen toegekend aan natuurlijke personen voor de begeleiding van geplaatste jongeren
^