B.S. Index van de afkondigingen van 2 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 06/10/2003 numac 2003014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003022999 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Kas bij de openbare instellingen van sociale zeke type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003022935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 15/03/2004 numac 2004007063 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende ontslag van twee leden van de raad van beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 02/10/2003 pub. 06/10/2003 numac 2003014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot intrekking van artikels 2 en 3 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Internati

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen type ministerieel besluit prom. 02/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003009809 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Etterbeek tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan met betrekking tot de blokken 618, 619 , 623 en 625 (begrensd door de Graystra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004200576 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003201554 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure die gevolgd dient te worden bij het voorvallen van gebeurtenissen die schade kunnen toebrengen aan het voor menselijke consumptie bestemde water type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003201552 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat zal toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Namen-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003201457 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201550 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

decreet

type decreet prom. 02/10/2003 pub. 16/10/2003 numac 2003201458 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Financieel Protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieube

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003201931 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een lid van de Gemeenschapsraad voor verzorgingsinstellingen van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003031509 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/871 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 02/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003014222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de regels voor deelneming aan een door de Nationale Loterij in oktober 2003 ten gunste van de Joker-deelnemers georganiseerde promotie-actie, genaamd « Joker Star »
^