B.S. Index van de afkondigingen van 3 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/10/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003007278 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geindividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland type koninklijk besluit prom. 03/10/2003 pub. 16/10/2003 numac 2003002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003201045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035327 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de instelling van een financieringskanaal voor het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036096 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003036081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003201692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003201695 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het toezicht op de Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201587 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 23/10/2003 numac 2003201497 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 19/03/2004 numac 2004035410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de GPBHO-commissie genomen ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid

erratum

type erratum prom. 03/10/2003 pub. 26/02/2004 numac 2004035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamer en studentenkamers. - Erratum
^