B.S. Index van de afkondigingen van 9 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 21/05/2004 numac 2004022227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de wetenschappelijke verenigingen voor huisartsen type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2003 en 2004 type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de ins type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de fle type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003201126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de bijdrage voor vorming en opleiding voor d type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003201247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanningen voor 1999-2000 ten gunste van r type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003201246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 19 type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003201127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de toepassing van de collectieve a type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003201234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003201125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 17/02/2004 numac 2003022997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoeld Fonds bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022984 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958, toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 voor bedien type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009817 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van de wet van 25 februari 2003 houdende inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op het uitvoeren van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en d type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 voor arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003022945 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 09/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 augustus 2002 houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de goedkeuring van de aanduiding van de n.v. Electrabel Customer Solutions, voor een nieuwe duur van drie maanden, als standaardleverancier voor de klanten die op 1 januari 2003 in aanmerking zijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003201553 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Energie" type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003201618 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaald type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003201651 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de controle op de individuele zuiveringssystemen en tot bepaling van de voorwaarden voor de vrijstelling van de belasting op het lozen van ander afvalwater dan industrieel afvalwater type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003201652 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 tot invoering van een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201668 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2001 betreffende de uitoefening van bijzondere gemachtigde opdrachten toevertrouwd aan de gespecialiseerde maatschappij "Société wallonne des Aéroports" type besluit van de waalse regering prom. 09/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201691 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen

erratum

type erratum prom. 09/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202079 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 tot invoering van een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem. - Erratum type erratum prom. 09/10/2003 pub. 05/05/2004 numac 2004201219 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 tot invoering van een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem. - Erratum
^