B.S. Index van de afkondigingen van 10 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2003 pub. 15/10/2003 numac 2003009786 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 10/10/2003 pub. 15/10/2003 numac 2003009783 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 10/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003011529 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaan-duiding van kappersdiensten type koninklijk besluit prom. 10/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022958 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 24bis van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 10/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022961 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2002 tot bepaling van de omstandigheden bedoeld in de artikelen 22, tweede lid, 2°, en 44, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricag type ministerieel besluit prom. 10/10/2003 pub. 16/10/2003 numac 2003002176 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Nederlandstalige afdeling van de Beroepscommissie inzake beroepsongeschiktheid voor het rijkspersoneel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 25/02/2004 numac 2004035292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van de opleiding tot onthaalverantwoordelijke in een zonnecentrum type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036143 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositieregeling van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de Milieu- en Natuurverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201876 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201709 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003201694 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeent type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003036094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 23/04/2004 numac 2004035554 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.18 begrotingsjaar 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 augustus 2003 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie bedoeld in artikel 12 van het decreet van 3 juli 2003 tot

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 10/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201638 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
^