B.S. Index van de afkondigingen van 13 oktober 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003009797 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de leden van de Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201660 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottignies type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003202175 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Waasten type ministerieel besluit prom. 13/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003202181 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Dottenijs

decreet

type decreet prom. 13/10/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003033098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol over het water en de gezondheid bij de Overeenkomst van 1992 over de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Londen op 17 juni 1999 type decreet prom. 13/10/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol met het oog op het voorkomen, onderdrukken en bestraffen van de mensenhandel en in het bijzonder de handel in vrouwen en kinderen, in aanvulling bij de Overeenkomst van de Verenigde Naties ter bestrijding van d

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003201939 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 oktober 2001 houdende benoeming van de leden van de Commissies voor advies bepaald in de artikelen 14 en 52 van het decreet van 26 april 1999 tot organi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003202353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden waaruit de interzonale commissie en de zonale commissi

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003003500 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^