B.S. Index van de afkondigingen van 16 oktober 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003022953 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/10/2003 pub. 22/10/2003 numac 2003036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2002 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de toelagen aan gemeenten voor het inrichten van beperkt eenrichtingsverkeer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/10/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003031527 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 1 « Sint-Maria » , goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003202107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 1998 waarbij toelagen worden verleend voor de voorbereiding en de indiening van Europese onderzoeksprojecten type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 05/12/2003 numac 2003202131 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de in aanmerking komende afnemers en het toezicht op de voorwaarden om in aanmerking te komen op de gasmarkt type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 05/12/2003 numac 2003202137 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de gasnetbeheerders type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003027778 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest alsook de toegang daartoe type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003027779 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het technisch reglement voor het beheer van het lokale net voor elektriciteitstransmissie in het Waalse Gewest en de toegang ertoe type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202074 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201844 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergunning voor gaslevering type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003201648 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole

decreet

type decreet prom. 16/10/2003 pub. 23/10/2003 numac 2003201549 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 16/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201566 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met bijlage V inzake de bescherming en het behoud van de ecosystemen en de biologische diversiteit van het zeegebied bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oc

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende het verlof voor afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2003 pub. 02/03/2004 numac 2003202345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opv type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201672 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2001 tot aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française « Paul

erratum

type erratum prom. 16/10/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004200287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergunning voor gaslevering. - Erratum type erratum prom. 16/10/2003 pub. 05/12/2003 numac 2003202134 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergunning voor gaslevering. - Erratum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/10/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004031040 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1977 betreffende de bezoldiging van de voorzitters en de presentiegelden van de leden van de Raad voor Maatschappelij
^