B.S. Index van de afkondigingen van 17 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003002179 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/02/2004 numac 2003000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit beslui type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004003013 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden en van reglementaire bepaling type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie vo type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden en van reglem type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 02/06/2009 numac 2009000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003000770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend en van het konin type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het jaar 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tege type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend en van reglementaire b type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie «

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003036198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003036278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding aan de leden van de Inspectie van Financiën ter beschikking gesteld van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 betreffende het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen ter uitvoering van de artikelen 94 en 95 van de Huisvestingscode en type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van de artikelen 57 tot en met 62 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003036082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot internationale ratificatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Slowakije, ondertekend in Bratislava op 30 mei 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijziging van het Fonds voor Scheepsjongens in 2003

decreet

type decreet prom. 17/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201693 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

protocol

type protocol prom. 17/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol houdende wijziging van het uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen
^