B.S. Index van de afkondigingen van 20 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 15 op de spoorlijn 53 Schellebelle-Leuven te Mechelen machtigt mits het aanleggen van een langsweg aansluitend op de bestaande wegenis waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toest type koninklijk besluit prom. 20/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van bepaalde voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de g type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003009777 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter , § 9, eerste lid, en 428quater , § type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003011534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het reglement behorende bij het ministerieel besluit van 13 februari 1970 houdende reglement waarbij de technische maatregelen worden vastgesteld die moeten genomen worden voor de exploitatie van de vliegtuigen in he type ministerieel besluit prom. 20/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 6°, van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de p

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
^