B.S. Index van de afkondigingen van 22 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/2003 pub. 07/04/2011 numac 2011000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 22/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 22/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003023001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een voorzitster van de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon aan Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 22/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2003 pub. 10/05/2004 numac 2003033103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 september 2001 houdende benoeming van de leden van de commissie belast met het uitbrengen van adviezen inzake de werving van houders van voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen andere d type ministerieel besluit prom. 22/10/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003022951 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2003 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming type ministerieel besluit prom. 22/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 22/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoör type ministerieel besluit prom. 22/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022980 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoö

decreet

type decreet prom. 22/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003201713 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 22/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202038 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de decreten van 7 oktober 1985 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging, van 30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater, van 15 ap type decreet prom. 22/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201656 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting type decreet prom. 22/10/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het statuut, de hiërarchietabel en het geldelijk statuut van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de universiteiten en universitaire faculteiten van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 22/10/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 22/10/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004027001 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 22/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201669 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevestiging van de artikelen 5 en 13, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals type decreet prom. 22/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de cursus moderne taal tot wijziging van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type decreet prom. 22/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning van de gebarentaal type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201891 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de artikelen 257 en 258 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201889 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de artikelen 48 en 54 van het Wetboek der successierechten type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201892 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de artikelen 253, 255 en 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201886 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 25 juli 1991 betreffende de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest type decreet prom. 22/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201887 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende aanvulling van artikel 48 van het Wetboek der successierechten, vastgelegd bij het koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart 1936, met het oog op de vermindering van de ongelijkheden i.v.m. de te betalen successierechten bestaande tussen de type decreet prom. 22/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toekenning van de vergunning van sportschutter

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003002182 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 540 De brugdagen voor 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004200008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de termijn voor adviesverstrekking van de Directieraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2003 pub. 24/10/2005 numac 2005202901 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardigi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2003 pub. 24/10/2005 numac 2005202902 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2003 pub. 11/05/2004 numac 2004029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter stijving van en houdende toezicht op het Intersyndicaal Fonds voor de sectoren van de Franse Gemeenschap betreffende de sector van het kinderwelzijn

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/10/2003 pub. 03/06/2004 numac 2004033001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 april 1999 houdende erkenning en subsidiëring van de centra voor de coördinatie van de thuiszorg
^