B.S. Index van de afkondigingen van 23 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003003503 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003007285 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2002-2003 type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003021216 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003002177 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de competentietoelage type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003003544 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 23/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003003480 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de verkoop van CREDIBE

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003031521 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de toelagen aan gemeenten voor het inrichten van beperkt eenrichtingsverkeer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/10/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Actie bomspotting « Get in SHAPE » op 25 oktober 2003. - Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003201946 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de beëdigde ambtenaren bij toepassing van artikel 160, § 2, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep

erratum

type erratum prom. 23/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003003515 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen. - E

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/10/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003031547 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/351 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de diensten voor thuis type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/10/2003 pub. 05/01/2004 numac 2003031614 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/351 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de diensten voor thuis

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/10/2003 pub. 03/06/2004 numac 2004033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie inzake dienstencheques type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/10/2003 pub. 25/06/2004 numac 2004033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn de Dienstencheques te gebruiken

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/10/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003031532 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot benoeming van leden van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
^