B.S. Index van de afkondigingen van 24 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 17/03/2008 numac 2008000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 november 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003000801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk met betrekking tot de Codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 05/12/2003 numac 2003003513 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-04-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de so type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 januari 2003 waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 29 december 2002 tot 4 januari 2003 op het grondgebied van verschillende gemeente type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2002 waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft tussen 25 januari e type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003002185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vastste type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de reis- e type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003201896 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 inzake de reis- en maaltijdvergoeding type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003201927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de reis- en maaltijdverg type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 18/05/2004 numac 2004035683 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201845 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.21 van het programma 24.60 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201843 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.20 van het programma 24.60 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003202179 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van twee leden van de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 03/11/2003 numac 2003201650 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen met het oog, in het kader van het meerja type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003201900 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de termijn voor de indiening van dossiers betreffende de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de aanwerving of het behoud van de indienstneming van één of verschillende adviseurs ruimtelijke ord type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202073 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende opdracht inzake vermindering van de wedde van burgemeesters of schepenen type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003201952 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2000 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de "Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202037 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de presentiegelden van de "Conseil wallon de l'Environnement pour un Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" binnen de Commissie van beroep ingesteld ter uitvoering van het decreet van 13 juni 1991 betreffende de vrije toegang van type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201953 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise s.c. »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 24/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003202016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2004 zal worden begonnen of voortgezet

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 24/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissies ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 19 april 1995 tussen de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en het Waalse Gewest waarbij het vrije verkeer v
^