B.S. Index van de afkondigingen van 30 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022977 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit inzake de beperking van het op de markt brengen van producten die bepaalde azokleurstoffen bevatten type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003200980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervoerson type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de bijdrage voor vorming en opleiding van de type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 08/12/2003 numac 2003200979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot invoering van de 38-urenweek in de bakkerijen en banketbakkerijen met type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 05/12/2003 numac 2003000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maatre type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003201133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tew type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022988 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003012791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1971 tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens ec type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003201068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris van de federale regering bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003023053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken type ministerieel besluit prom. 30/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003011545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie
^