B.S. Index van de afkondigingen van 28 november 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003003538 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011585 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009925 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van een organisatie voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de extra betalingen in de sector rundvlees type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001, houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003003537 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 december 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 december 2003 tot 3 december 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003011578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2003 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003011582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de zeevisserij en de aquicultuur type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 22/01/2004 numac 2003035074 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van de budgetten voor het begrotingsjaar 2003 ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035215 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003035073 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004035182 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende alge type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003036270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036202 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036221 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003036204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

document

type document prom. 28/11/2003 pub. 29/11/2004 numac 2004036548 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur

erratum

type erratum prom. 28/11/2003 pub. 11/05/2004 numac 2004035686 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees. - Erratum type erratum prom. 28/11/2003 pub. 11/05/2004 numac 2004035687 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector. - Erratum type erratum prom. 28/11/2003 pub. 06/05/2004 numac 2004035685 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien. - Erratum type erratum prom. 28/11/2003 pub. 16/03/2004 numac 2004035392 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de extra betalingen in de sector rundvlees. - Erratum type erratum prom. 28/11/2003 pub. 16/03/2004 numac 2004035393 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees. - Erratum type erratum prom. 28/11/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035347 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen. - Erratum type erratum prom. 28/11/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003023067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui
^