B.S. Index van de afkondigingen van 2 december 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/2003 pub. 17/05/2004 numac 2004022201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgische Werk tegen Kanker voor het opmaken en het bijhouden, gedurende het jaar 2003, van een register van de nieuwe kankergevallen in België type koninklijk besluit prom. 02/12/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003023077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2003 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 02/12/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2003, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1 type koninklijk besluit prom. 02/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003000895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het vakantiegeld voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 02/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003012731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200495 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200494 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003014288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003023110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 02/12/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003000872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens
^