B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2002 houdende specifieke statutaire bepalingen met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de algemene inspectie type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 27/03/2008 numac 2008000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 08/03/2004 numac 2004015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1857 betreffende de bevoegdheden van de consuls inzake legalisaties en gerechtelijke betekeningen type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen bedoeld bij artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de med type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 17/12/2003 numac 2003023065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 05/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2004035032 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijsturing van het reductieprogramma ter vermindering van de verontreiniging door gevaarlijke stoffen zoals vastgesteld in artikel 2.3.6.1., § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algeme type ministerieel besluit prom. 05/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200488 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 50 en programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200487 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 05/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200486 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031001 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2002 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2003 pub. 29/10/2004 numac 2004031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van het Madouplein op het grondgebied van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 houdende aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke Commissie van beroep voor de instellingen van openbaa

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004035272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het voeren van de rechtsgedingen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035120 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vastlegging van de totale en de individuele productiequota voor grindwinning voor 2004 en 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035113 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004035146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder b.a, 00.23 programma 24.60 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004035147 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004035248 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van het E-government projectteam type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004035239 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenn type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 10/03/2004 numac 2004035387 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs Erratum type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035079 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het d type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035006 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/04/2004 numac 2004035537 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035059 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Vlaams Kenniscentrum PPS" type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet door personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale ce type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003035060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende geschillenberaadslaging met betrekking tot de uitbetaling van verwijlinteresten aan de N.V. G.E.T. te Malle type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2004035087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

decreet

type decreet prom. 05/12/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van het decreet van 7 juli 1998 houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op type decreet prom. 05/12/2003 pub. 03/05/2004 numac 2004031191 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Ne type decreet prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 5 en d type decreet prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035072 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, en de Slotakte, ond type decreet prom. 05/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004035081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende het brevet van havenloods, wat de bootmannen betreft

document

type document prom. 05/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 6 « Zijdeweverijstraat » gemeente Vorst

erratum

type erratum prom. 05/12/2003 pub. 14/02/2005 numac 2005035149 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer. - Erratum type erratum prom. 05/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2004000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met Bijlage V en Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998 type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031601 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004031014 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake hulpverlening, gedaan te Londen op 28 april 1989 type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031603 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake zware metalen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de gecoördineerde overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, met de Slotakte, met het Protocol houdende intrekking van het Protocol tussen België en h type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031604 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatisch watervogels, ondertekend op 15 augustus 1996 in Den Haag type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003031605 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de herziene tekst van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten, en de Bijlage, aangenomen te Rome op 17 november 1997, tijdens de 29e zitting van de Conferentie van de FAO type beschikking prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003031608 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

lijst

type lijst prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003011609 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 1998 tot vaststelling van de lijst der graden die toegang geven tot bij verandering van graad of bij bevordering door verhoging in graad te verlenen graden en tot vaststelling va

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 05/12/2003 pub. 18/02/2004 numac 2004031058 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/531 houdende bekrachtiging van verordening nr. 03/05 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 05/12/2003 pub. 18/02/2004 numac 2004031057 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/530 houdende bekrachtiging van verordening nr. 03/04 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar 2003
^