B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003021238 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 08/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003021237 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003201592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering voor de jaren 2003-2004 van een stelsel van conventioneel brugpens type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003201600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot instelling van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003201655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvo type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003201923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004014009 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1998 tot vaststelling van de algemene regels betreffende de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003201654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de minimumloonschalen van de bedienden vo type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003201429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandinkomen type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003202068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel door het type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffend type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003201569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r type koninklijk besluit prom. 08/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003201599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003023096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003023098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003023097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200493 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2003035070 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 17/12/2003 numac 2003003551 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003023082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 november 2003 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming v type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003023087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de verzekeringsondernemingen en -instellingen met het oog op het uitoefenen van de verzekeringsverrichtingen bedoeld in h type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 10/12/2003 numac 2003023066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 08/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003000936 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de modellen van goedkeuringsattest met betrekking tot de investeringen in beveiliging van beroepslokalen

bijakte

type bijakte prom. 08/12/2003 pub. 12/03/2004 numac 2004022071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel nr. 1 bij het protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1 januari 2003, tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 6

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een directeur van het Technisch Tuinbouwcentrum van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 08/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003023117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

arrest

type arrest prom. 08/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de bijlage bij het Besluit loodsgelden en loodsvergoedingen Scheldereglement
^